Politica de confidențialitate

Nota de informare privind protecția datelor

 

Cine suntem?

Atunci când utilizați aplicația ScoreRise („Aplicația”), Lendrise Marketplace S.R.L., societate înființată conform legislației române cu sediul în București, Sector 1, Piața Charles de Gaulle, nr. 15, Clădirea Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J40/4016/2018 cod unic de înregistrare 39073954, cont bancar nr. RO63RZBR0000060020121424, deschis la Raiffeisen Bank Agenţia Dorobanți, e-mail contact@lendrise.com (denumită în continuare „Lendrise”), prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în calitate de operator în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor), numit în cele ce urmează „Regulamentul”.

În ce scopuri vă prelucrăm datele cu caracter personal?

2. Furnizarea serviciilor noastre

Furnizarea serviciilor puse la dispoziție prin Aplicație necesită prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal constând în nume, prenume, adresă, date de contact (telefon, e-mail), date financiare, venituri.

Interogarea Biroului de Credit se va realiza de către Lendrise, în temeiul mandatului acordat de dumneavoastră, pe baza cererii de acces la datele cu caracter personal formulată prin intermediul Aplicației, prin bifarea căsuței „Solicit interogarea Biroului de Credit”.

În acest caz, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este reprezentat de executarea contractului la distanță încheiat între dumneavoastră și Lendrise.

3. Marketing

Dacă vă exprimați consimțământul în acest sens prin intermediul Aplicației, vă vom prelucra datele cu caracter personal constând în nume, prenume, vârstă, adresă (județul de reședință), date de contact (telefon, e-mail), date financiare primite de dumneavoastră de la Biroul de Credit, venituri, vechimea la actualul loc de muncă, date privind produsul de credit care vă interesează (suma pe care doriti sa o împrumutati, durata împrumutului), instituții bancare cu care colaborați în calitate de client, în scop de marketing pentru a vă prezenta cele mai relevante informații publicitare privind produsele de credit ale instituțiilor bancare și ale instituțiilor financiare nebancare partenere (lista completă a instituțiilor bancare și ale instituțiilor financiare nebancare partenere este disponibilă în Anexă

Refuzul de a furniza consimțământul cu privire la prelucrarea datelor în scop de marketing direct nu afectează disponibilitatea serviciilor furnizate de Lendrise și/sau posibilitatea de a utiliza Aplicația.

Vă puteți retrage consimțământul acordat Lendrise în scopul prelucrării datelor în scop de marketing în orice moment prin (i) închiderea Aplicației (încheierea sesiunii de utilizare) sau (ii) prin trimiterea unui mesaj la adresa date.personale@lendrise.com.

Informatiile cu caracter publicitar vor fi afișate exclusiv pe durata sesiunii de utilizare a Aplicației în care v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing. La începutul unei noi sesiuni, va trebui să vă exprimați din nou consimțământul pentru ca noi să vă putem prezenta informații cu caracter publicitar.

Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal în scop de marketing implică o filtrare a materialelor publicitare furnizate de instituțiile bancare și

2

page3image43668560

instituțiile financiare nebancare partenere menită să asigure că vă vom afișa doar materialele publicitare care vizează produse de credit relevante pentru dumneavoastră. Datele pe care le vom avea în vedere pentru selectarea materialelor publicitare pe care vi le vom afișa sunt: datele financiare (i.e., venit și bonitate financiară), vârstă, vechimea la actualul loc de muncă și județul de reședință. În mod suplimentar, puteți indica suma și durata orientativă a produsului de credit care vă interesează.

Activitatea de prelucrare a datelor desfășurată de Lendrise în scop de marketing nu implică crearea de profiluri și nu urmărește evaluarea aspectelor personale ce vă privesc, precum situația economică, preferințele personale, interesele, comportamentul.

4. Transferul de date către instituțiile bancare / instituțiile financiare nebancare partenere

Dacă doriți să fiți contactat de instituțiile bancare și instituțiile financiar nebancare partenere pentru a primi mai multe informații privind produsele acestora (marketing direct), vă puteți exprima consimțământul prin intermediul Aplicației pentru comunicarea datelor dumneavoastră către acestea.

În acest caz, Lendrise va comunica datele dumneavoastră constând în: nume, prenume, CNP, vârstă, adresă (județul de reședință), date de contact (telefon, e-mail), venituri, vechimea la actualul loc de muncă, date privind produsul de credit care vă interesează (suma împrumutată, durata împrumutului), către instituțiile bancare și instituțiile financiar nebancare partenere.

După comunicarea datelor cu caracter personal, activitatea de marketing direct este realizată exclusiv de instituțiile bancare/instituțiile financiare nebancare partenere și este supusă politicilor de confidențialitate implementate de acestea.

Lista completă a instituțiilor bancare și ale instituțiilor financiare nebancare partenere este disponibilă în Anexă.

Cui transferăm datele dumneavoastră?

Pentru a asigura funcționarea Aplicației, a presta serviciile puse la dispoziție de Lendrise prin intermediul Aplicației dar și în scop de marketing, după caz, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către:

Ø Biroul de Credit

Ø Furnizori de servicii tehnice necesare funcționării aplicației (de exemplu: servicii de găzduire web, servicii de OCR-izare etc.)

3

Ø Furnizori de servicii juridice
Ø Instituții financiare și instituțiile financiare nebancare partenere – lista

completă a acestora este disponibilă în Anexă

Unde prelucrăm datele dumneavoastră?

Datele cu caracter personal prelucrate de Lendrise vor fi transferate din rațiuni tehnice necesare funcționării Aplicației în Germania. Acestea nu vor fi transferate în țări din afara Uniunii Europene.

În cazul în care totuși va fi necesar transferul datelor cu caracter personal ce vă privesc într-un stat terț (i.e. din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European), Lendrise se va asigura că acest transfer va avea loc către state pentru care a fost emisă o decizie a Comisiei Europene privind nivelul adecvat de protecție a datelor. În cazul în care nu există o astfel de decizie, Lendrise va implementa garanții adecvate, în conformitate cu prevederile Regulamentului.

Cât timp păstrăm datele?

Lendrise va stoca datele cu caracter personal pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care acestea sunt prelucrate. Astfel, Lendrise vă va prelucra datele cu caracter personal atât timp cât veți avea un cont activ în Aplicație sau după caz, până la retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor. După ștergerea sau dezactivarea contului, datele cu caracter personal vor fi șterse după o perioadă de 90 de zile.

Prin excepție, vom stoca anumite categorii de date pentru o perioadă de 3 ani de la ștergerea sau dezactivarea contului. Aceste date sunt: datele privind consimțământul exprimat în Aplicație și datele prelucrate în scopul înrolării în Aplicație pentru a certifica identitatea dumneavoastră.

Contul dumneavoastră va fi dezactivat în mod automat dacă nu îl accesați timp de un an.

E necesar să furnizez Lendrise datele cu caracter personal?

Refuzul de a furniza datele cu caracter personal necesare pentru înrolarea în aplicație și prestarea serviciilor furnizate de Lendrise prin intermediul Aplicației duce la imposibilitatea obiectivă de furnizare a serviciilor oferite de Lendrise (e.g., interogarea Biroului de Credit).

4

De asemenea, în cazul formulării unei cereri de ștergere a datelor, contul dumneavoastră va fi șters din sistemele Lendrise și nu veți mai putea beneficia de serviciile prestate de Lendrise prin intermediul Aplicației. Pentru a beneficia din nou de aceste servicii va fi necesară reluarea procedurii de înrolare în aplicație și crearea unui nou cont.

Drepturile Beneficiarului privind datele sale cu caracter personal

Conform prevederilor Regulamentului, beneficiați de următoarele drepturi care pot fi exercitate, în mod individual sau cumulat, cu privire la datele cu caracter personal prelucrate de Lendrise in calitate de operator:

Ø Dreptul de acces la datele cu caracter personal – puteți solicita confirmarea faptului că datele acestuia cu caracter personal care vă privesc sunt prelucrate sau nu de către operator, iar în caz afirmativ, puteți solicita accesul la acestea, precum și informații despre activitatea de prelucrare (de ex., scopurile prelucrării și categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari către care datele au fost sau vor fi dezvăluite, durata prelucrării sau criterii utilizate pentru determinarea acestei perioade, existența anumitor drepturi prevăzute de lege, sursa informațiilor, etc.). La solicitarea dumneavoastră, operatorul va furniza și o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Solicitarea de copii suplimentare poate fi tarifată în funcție de costurile efective suportate de operator, în condițiile care vor fi comunicate de acesta.

Ø Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal – puteți obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea celor care sunt incomplete. În ceea ce privește datele accesate în numele dumneavoastră de la Biroul de Credit în cursul prestării serviciilor, Lendrise nu are nicio influență asupra acestora și nu poate opera nicio modificare asupra acestora.

ØDreptul de restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal – în situațiile reglementate expres de lege (de ex., în cazul în care contestați exactitatea datelor cu caracter personal care vă privesc, pe perioada necesară pentru verificarea exactității acestora, etc.) puteți obține restricționarea prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal. Restricționarea prelucrării semnifică faptul că operatorul se va limita la a stoca datele cu caracter personal și nu va efectua alte operațiuni de prelucrare a acestora decât cu consimțământul dumneavoastră sau în alte cazuri expres revăzute de lege (în principal, pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice).

5

 • Ø  Dreptul de ștergere a datelor cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”) – în situațiile reglementate expres de lege (de ex., în cazul retragerii consimțământului dacă nu mai există alt temei legal pentru prelucrarea datelor sau în cazul in care se constată că datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost colectate sau prelucrate, etc.), puteți obține ștergerea respectivelor date.
 • Ø  Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal – vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal în anumite cazuri prevăzute expres de lege (în special, dacă prelucrarea este întemeiată pe interesul legitim al operatorului). De asemenea, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri.
 • Ø  Dreptul de portabilitate a datelor cu caracter personal – în situațiile reglementate expres de lege (respectiv, dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată de operator prin mijloace automate și are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul dumneavoastră), puteți primi, într-un format structurat, care poate fi citit automat, datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului și puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.
 • Ø  Dreptul de a retrage consimțământul dat – vă puteți retrage, în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către operator. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.
 • Ø  Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate – în cazul în care operatorul ia decizii automate ca urmare a prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc iar acestea produc efecte legale asupra dumneavoastră sau vă afectează într-un mod semnificativ similar, puteți (a) obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, (b) exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare, (c) obține explicații cu privire la decizia luata și (d) contesta respectiva decizie.

  Pentru exercitarea oricăruia dintre drepturilor listate mai sus puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, utilizând următoarele date de contact: Lendrise Marketplace S.R.L., București Sectorul 1, Piața Charles de Gaulle, Nr. 15, Clădirea Charles de Gaulle Plaza, Etaj 3, sau pe adresa de e-mail: date.personale@lendrise.com

page6image41366848

6

De asemenea, în cazul în care considerați că nu v-au fost respectate drepturile, aveți dreptul de a depune o plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Lendrise la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

7

Anexă

 • Ø  Banca Comerciala Romana S.A., instituție de credit persoană juridică română, cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 5, sector 3, cod poștal 030016, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/ 90/ 1991, având cod unic de înregistrare RO 361757, înregistrată în Registrul Instituțiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-008/1999.
 • Ø  FERRATUM ROMANIA IFN S.A., instituție de credit persoană juridică română, cu sediul în București, Sos. Virtuții nr. 19D etaj 5, sector 6, cod poștal 060783, având Codul Unic de Înregistrare 32208795, înregistrată in Registrul Comerțului sub nr. J40/11023/2013, înregistrată în Registrul General sub nr. RG-PJR-110282/12.02.2014.
 • Ø  Credex IFN S.A., instituție de credit persoană juridică română, cu sediul în Voluntari, Sos. București Nord nr.10, clădirea Global City Business Park, corp O1, etaj 8, județul Ilfov, cod poștal 077190, având Codul Unic de Înregistrare RO 35825701, înregistrată in Registrul Comerțului sub nr. J23/1827/2018, înscrisă la BNR in Registrul General sub nr. RG-PJR-42-110317/04.06.2018,
 • Ø  PATRIA BANK S.A., instituție de credit persoană juridică română, cu sediul în Str. Brezoianu Ion, actor, nr. 31, Et. 1, 2 și mansardă, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9252/2016, Cod Unic de Înregistrare RO 11447021, înscrisă la BNR in Registrul General sub Nr. RB-PJR-32-045/15.07.1999
 • Ø  AXI Finance IFN S.A. institutie de credit, persoana juridica romana,cu sediul in Bucuresti, bld. Primaverii nr. 19-21, intrarea A, etaj 3, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/12493/2015, cod fiscal 35116319,

  ØS.C. CREDITESCU SOLUTII FINANCIARE S.R.L, cu sediul in BUCURESTI, Sector 5, Calea Ferentari, nr 12, bloc 123, sc 2, et 4, ap 67, camera 1, inmatriculata la Registrul Comertului cu numarul J40/2544/2016, avand Cod Unic de Inregistrare 35691006.

 • Ø  S.C. Idea Bank SA, cu sediul in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei nr. 5- 7, etaj 6, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/2416/12.03.1998, Cod Unic de Inregistrare Ro10318789.
 • Ø  Alior Bank S.A., cu sediul in ul. Łopuszańska 38D, Varsovia, Polonia, avand numar de inregistrare KRS 0000305178 la Registrul Antreprenorilor tinut de Judecatoria Varsovia, XIII Directia Comerciala a Registrului National al Curtii, prin sucursala sa din Romania, Alior Bank

8

S.A. Varsovia – Sucursala Bucuresti, cu sediul social in Str. Menuetului nr.12, Cladirea D din cadrul Bucharest Business Park, Et.4, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14725/2015, cod fiscal RO35290497.

ØALPHA BANK ROMANIA S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 237B, sector 1, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/28415/1993, Cod Unic de Inregistrare 5062063, atribut fiscal RO, cont bancar 371131700101 deschis la BNR – CENTRALA.

9